Landscapes
Anatoly Korobkin. Svenska monastery
Svenska monastery.2006
Anatoly Korobkin. The sun arises
The sun arises.2007
Anatoly Korobkin. Spring at Klyazme
Spring at Klyazmа. 2008.
Anatoly Korobkin. Svensky Monastery
Svensky Monastery.2008
Anatoly Korobkin. Winter's Tale
Winter's Tale.2007
Anatoly Korobkin. After the Storms
After the Storms.50х60
Anatoly Korobkin. Midday
Midday 40х50
Anatoly Korobkin. Thawed patch
Thawed patch.2007
Anatoly Korobkin. River Mezmayka
River Mezmayka.2007.